Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
Politykę prywatnościDojrzały emocjonalnie siedmiolatekRozwój dziecka jest cechą indywidualną i może przebiegać inaczej u różnych dzieci w jednakowym wieku. Praca nauczyciela zmierza do wspierania rozwoju każdego dziecka i przygotowania go do roli ucznia.


Możliwości rozwojowe dziecka są zależne od warunków życia, kultury wychowawczej domu rodzinnego, sposobu zaspokajania jego potrzeb, stwarzania mu sytuacji wyzwalającej aktywność i motywację do różnorodnego działania oraz kontaktów społecznych, jakie nawiązuje. Dzieci objęte oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolu lub w tzw. zerówce mają możliwość osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Praca nauczyciela zmierza do wspierania rozwoju każdego dziecka oraz przygotowania go do roli ucznia.

Dziecko przekraczające próg szkolny powinno mieć zespół umiejętności przydatnych w szkole, określanych jako dojrzałość szkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia systematycznej nauki w szkole, wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Dotyczy to zarówno odpowiedniego rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego, jak i emocjonalnego.

Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko dojrzałe umysłowo potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności, zwraca uwagę na treść opowiadanej czy czytanej bajki. Mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, posiada bogate słownictwo i bez problemu potrafi porozumiewać się z innymi. Nie ma problemów ze zrozumieniem przekazywanych wiadomości, poleceń, instrukcji.

Dziecko siedmioletnie ma już pewien bagaż doświadczeń, spostrzeżeń, który umożliwia mu rozwój wyobrażeń i myślenia pojęciowego. Dziecko dojrzałe do szkoły potrafi doprowadzić rozpoczętą pracę do końca, bo ciekawi je wynik swoich poczynań. O poziomie umysłowym dziecka mogą świadczyć jego rysunki. Powinny być bogate w treści, przedstawiać obiekty właściwie rozmieszczone na kartce z zastosowaniem palety kolorów i zawierać dużo szczegółów. Przy odwzorowywaniu ma być zachowany właściwy kierunek od lewej do prawej krawędzi kartki i z góry na dół.

O dojrzałości umysłowej dziecka świadczy właściwy poziom percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz analizy i syntezy słuchowej. Funkcje te decydują o opanowaniu umiejętności pisania i czytania.

Dziecko dojrzałe społecznie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, potrafi współżyć w zespole, przestrzegać reguł życia w zbiorowości i zawartych umów. Jest zdyscyplinowane, obowiązkowe, samodzielne. Samodzielność dotyczy nie tylko czynności samoobsługowych, jak ubieranie się, mycie, czesanie, ale także podejmowania prawidłowych decyzji w różnych sytuacjach społecznych, np. przy przechodzeniu przez jezdnię. Od siedmiolatka wymaga się zrozumienia prostych sytuacji i rozeznania, co jest dobre, a co złe, np. że nie wolno krzywdzić innych, niszczyć cudzej własności, przywłaszczać sobie znalezionych rzeczy.

Przejawem niedojrzałości społecznej jest stałe absorbowanie uwagi nauczyciela, domaganie się ciągłego wyróżniania i dążenie do uprzywilejowanej pozycji w grupie. Także izolowanie się od grupy, stronienie od kolegów, poddawanie się dominacji rówieśników, bierność, nieśmiałość, lękliwość, małomówność to objawy, które powinny budzić niepokój nauczyciela.

Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka. Długotrwałe choroby, defekty fizyczne i inne dolegliwości organizmu utrudniają pracę szkolną dziecka. Dziecko w szkole musi dysponować odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością na zmęczenie. Wielogodzinne siedzenie w ławce, noszenie ciężkiego tornistra i wykonywanie różnych zadań jest trudne nawet dla dziecka zdrowego, silnego i sprawnego. Ważna jest także dobra sprawność rąk, koordynacja ruchowa i koordynacja ruchowo-wzrokowa - potrzebne do takich czynności, jak pisanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie oraz wykonywanie innych prac plastycznych.

O nieprawidłowym rozwoju ruchowym świadczą powolne, nieharmonijne, sztywne, kanciaste, mało precyzyjne ruchy. Mogą też występować współruchy, czyli niepotrzebne ruchy służące rozładowaniu nadmiernego napięcia. Siedmiolatek sprawnie i szybko biega, przy czym ruchy rąk i nóg są zharmonizowane; potrafi stać na jednej nodze, skakać na jednej nodze, przeskakiwać przez przeszkody. Dobra koordynacja ruchowa umożliwia mu jazdę na rowerze, na rolkach, na nartach.

Dojrzałość emocjonalna to zdolność do przeżywania bogatego zróżnicowania świata uczuć, to odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i ich kontrolowania. Impulsywność u siedmiolatka ulega obniżeniu, czas zaś przeżywania różnych stanów się wydłuża. Dziecko dojrzałe emocjonalnie odczuwa więź ze swoją grupą, klasą, z panią. Przeżywa radości i smutki związane z życiem klasy. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi dotyczące jego zachowania i postępów w nauce, nie załamuje się z byle powodów. Dziecko niedojrzałe emocjonalnie jest wybuchowe, drażliwe, agresywne, złości się lub płacze z błahego powodu, często popada w konflikty z kolegami. Może być zahamowane, zalęknione, niepewne, napięte, nadwrażliwe, płaczliwe. Taki typ dzieci boi się głośniejszych uwag nauczyciela, nawet gdy nie dotyczą ich samych. Czasami skarżą się na bóle głowy, brzucha, bezsenność. Bywa, że przed wyjściem do szkoły wymiotują lub mają biegunkę.

Dzieciom niedojrzałym do rozpoczęcia nauki w szkole w siódmym roku życia można odroczyć obowiązek szkolny. Daje to im szansę lepszego startu w szkole i jest dla dziecka korzystniejsze. W razie wątpliwości rodziców czy nauczyciela co do poziomu dojrzałości szkolnej dzieci istnieje możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, które zaczyna uczęszczać do przedszkola, zostaje poddane nowym oddziaływaniom społecznym. Pierwszy raz staje się członkiem grupy rówieśniczej, pierwszy raz zostaje poddane oddziaływaniom wychowawczym obcej osoby. Chociaż trzeci rok życia jest najkorzystniejszym wiekiem do adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, jest to jednak dla malucha sytuacja zagrożenia: nowy teren, nowi ludzie, dużo hałaśliwych dzieci, nowe wymagania. Wszystko to sprawia, że potrzeba bezpieczeństwa zostaje zachwiana. Rozłąka z matką i bliskimi osobami jest dla niektórych dzieci trudna do zniesienia. Pojawiają się problemy.

Rodzice, którzy tak chętnie zapisali dziecko do przedszkola w przekonaniu, że jest to korzystne dla jego rozwoju, muszą patrzeć, jak rozpaczliwie broni się ono przed pozostawieniem go w obcym miejscu. Reakcje dzieci są różne: wybuchy złości, czynne stawianie oporu matce lub nauczycielce, ataki płaczu. Wtedy niejednokrotnie rodzice zaczynają wątpić w słuszność zapisania dziecka do przedszkola. Zaburzenia w zachowaniu dziecka mogą przeminąć po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach, gdy przystosuje się ono do życia w grupie i zaakceptuje przestrzegane w niej normy.

Wpływ na adaptację dziecka mają środowisko przedszkolne oraz rodzice. Wspólnie muszą dołożyć starań, by pomóc dziecku w tej trudnej sytuacji. Najważniejszymi czynnikami ułatwiającymi adaptację są system wychowawczy stosowany w rodzinie, właściwa organizacja procesu wychowawczego, postawa nauczyciela. Psychologia podkreśla, że szkodę wyrządza autokratyczny, liberalny, okazjonalny i niekonsekwentny styl wychowania stosowany w rodzinie, a także w grupie przedszkolnej. Za najwłaściwszy styl uznaje wychowanie demokratyczne, którego zasadą jest wzajemne poszanowanie praw wszystkich członków rodziny czy grupy przedszkolnej.

Od pierwszych dni przebywania dziecka w przedszkolu nauczyciel powinien dbać o ustalenie społecznie akceptowanych sposobów zachowania wszystkich członków grupy rówieśniczej, kształtować właściwe postawy dzieci wobec siebie, eliminować zachowania agresywne, rozładowywać atmosferę napięcia i lęku przed nowymi osobami i sytuacjami, zaspokajać podstawowe potrzeby dziecka: poznawcze, osiągania sukcesu, uznania, akceptacji, przynależności do grupy. Bardzo ważna jest praca nad zdobywaniem przez dzieci nowych umiejętności oraz poszanowaniem cudzej własności. Celem pracy wychowawczej powinno być przeciwdziałanie zaburzeniom adaptacyjnym. Ich źródłem może być niejednakowe traktowanie dzieci w grupie. Jeśli nauczyciel kieruje się osobistą sympatią, faworyzuje wybrane dzieci, a do innych odnosi się lekceważąco, zaburzenia w zachowaniu dziecka wynikające z jego rozczarowania do osoby nauczyciela mogą się utrwalić.

Wszystko to świadczy o złożoności procesu adaptacyjnego. Do prawidłowego i łatwiejszego przystosowania się dziecka do życia w grupie przedszkolnej należy przygotować nauczycieli, ale również rodziców. Ich wcześniejszy kontakt z przedszkolem, zapoznanie z warunkami przedszkola, udzielenie wskazówek dotyczących przygotowania dziecka, które ma przestąpić jego próg znacznie ułatwi proces adaptacyjny - będzie on przebiegał szybciej i łagodniej.

Bardzo korzystny wpływ we wstępnym okresie adaptacyjnym ma także udział rodziców w zabawach. Zaufanie rozbudzone w czasie tych kontaktów będzie owocować w dalszej pracy wychowawczej i pomoże dzieciom i rodzicom w pokonywaniu pierwszych trudności związanych z adaptacją dzieci do środowiska przedszkolnego.Bożenna Przybylak
Przedszkole w Sochaczewie

Wrzesień 2004
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Sejm: Sześciolatki do szkół

Redakcja portalu 05 Marzec 2015

Spersonalizowane nauczanie, czyli wyzwolenie ucznia spod jarzma metody

Mariusz Gomuła 05 Marzec 2015

ZNP: członkowie organów jst oraz urzędnicy samorządowi nie powinni kierować szkołami

Redakcja portalu 04 Marzec 2015

NIK o egzaminach w oświacie

Redakcja portalu 04 Marzec 2015

Po co nam dziś szkoła?

Witold Kołodziejczyk 03 Marzec 2015


OSTATNIE KOMENTARZE

KE: Złożone umiejętności cyfrowe najtrudniejszym wyzwaniem dla szkół

~ Financial Advisor Office Decor(Gość) z: http://Lakeshaash.reisebloggo.de/?__hsc 06 Marzec 2015, 17:37

Petycja o ustalenie jednolitego wymiaru pensum pedagogów i pozostałych specjalistów szkolnych

~ snail Secret(Gość) z: http://ngoisaotre.org/video/profile.php?u=Gene51Jxkc 06 Marzec 2015, 15:15

Spotkanie on-line z Jarosławem Kretem na platformie EDUSCIENCE

~ miody.info.pl(Gość) z: http://miody.info.pl 06 Marzec 2015, 14:07

Branża informatyczna czeka na "Cyfrową szkołę". Do podziału jest 1,8 mld zł

~ sesame oil substitutes(Gość) z: http://https://Www.Rebelmouse.com/connieogrady/how-green-is-your-healthy-food-91884820 06 Marzec 2015, 13:06

Matura 2014: arkusze egzaminacyjne z języka polskiego (poziom rozszerzony) oraz fizyki i astronomii (poziom podstawowy i rozszerzony)

~ game of war cheats(Gość) z: http://www.reddit.com/r/cheatstools/comments/2y413g/fresh_march_2015_game_of_war_fi 06 Marzec 2015, 11:44


Powrót do góry